GDPR

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto Zásady popisují naše pravidla a postupy, kterými se řídíme při zpracování vašich osobních údajů a informují vás o vašich právech na ochranu osobních údajů v souladu s platnými předpisy v této oblasti.

Vaše osobní údaje používáme z důvodů poskytování a zlepšování našich služeb. Používáním služby souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

Správcem vašich osobních údajů je společnost Fascia Clinic Prague s.r.o. (dále jen „Společnost“). Společnost provozuje nestátní zdravotnické zařízení – obor ambulantní Fyzioterapie se sídlem provozovny na adrese Praha 10 – Dolní Měcholupy, Honzíkova 670/14. Hlavním předmětem naší činnosti je poskytování zdravotních služeb ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a navazujících právních předpisů.

POUŽÍVANÉ POJMY A JEJICH VÝZNAM

 • správce osobních údajů je subjekt, který určuje účely, pravidla a prostředky zpracování osobních údajů. V případě zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu uvedeném v těchto Zásadách je správcem Vašich osobních údajů Společnost.
 • subjekt údajů je fyzická osoba, o které zpracováváme osobní údaje – tedy Vy, pokud jste našimi klienty nebo návštěvníky webu.
 • osobní údaje jsou jakékoli informace o Vaší osobě, které Vás identifikují či umožňují identifikovat.
 • citlivé osobní údaje jsou osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, genetické údaje, biometrické údaje, údaje o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby, a údaje o trestné činnosti či jiné intimní údaje.
 • zpracování osobních údajů je jakýkoliv způsob nakládání s osobními údaji (např. jejich shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení).

ZÁKLADNÍ ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ukládáme a zpracováváme Vaše osobní údaje pouze pro zákony stanovené, výslovně vyjádřené a legitimní účely a současně je dále nezpracováváme způsobem, který je s těmito účely neslučitelný. Zpracováváme Vaše osobní údaje pouze v rozsahu a po dobu, které jsou pro uvedené účely požadované a nezbytné.

Zpracováváme vaše osobní údaje pouze způsobem zajišťujícím jejich náležité zabezpečení před neoprávněným či protiprávním zpracováním, před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Vaše osobní údaje nepředáváme třetím stranám kromě situací, kdy to po nás vyžadují platné zákony.

Neseme odpovědnost za dodržování výše uvedených zásad zpracování a za soulad zpracování Vašich osobních údajů v souladu s právními předpisy.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

Můžeme o Vás zpracovávat následující osobní údaje):

 1. Identifikační údaje, které slouží k identifikaci a pro kontaktování vaší osoby
 2. Údaje o zákonných zástupcích nezletilých a nesvéprávných pacientů
 3. Citlivé osobní údaje – to znamená údaje o poskytování zdravotní péče (služeb), vašem zdravotním stavu a údaje, které jsou nezbytné pro vedení zdravotnické dokumentace
 4. Údaje o evidenci v objednávkovém systému
 5. Smluvní údaje o dodávaných službách, vzájemných nárocích a souvisejících požadavcích

JAK ZÍSKÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Primárním zdrojem vašich osobních údaje jste vy osobně. Předáváte nám je při uzavírání smlouvy o poskytování našich služeb a při předání informací o Vašem zdravotním stavu.

Dalším zdrojem může být objednatel – tj. osoba, která ve váš prospěch uzavřela s naší Společností smlouvu o poskytování služeb.

Vaše osobní údaje můžeme rovněž získat od jiných poskytovatelů zdravotních služeb, a to v souvislosti s péčí o vaše zdraví.

 

PRÁVNÍ DŮVODY A ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě právních důvodů (to znamená požadavků, které musíme plnit v souladu se zákony, které regulují naši činnost).

Zejména se jedná o tyto důvody:

 • plnění smlouvy: pokud jste s námi uzavřeli smlouvu (objednali jste naši službu), je zpracování Vašich osobních údajů založeno především na této smlouvě. Bez tohoto zpracování Vašich osobních údajů by vůbec nebylo možno zmíněnou smlouvu uzavřít a následně ji plnit (tj. poskytovat Vám sjednané služby).

–   plnění právní povinnosti stanovené Společnosti právními předpisy (například Zákona o zdravotních službách, vedení účetní a daňové dokumentace apod.)

–  Evidence stížností a evidence dokumentaci související s vyřízení stížnosti pacienta.

– Vedení zdravotnické dokumentace

– Archivnace

– Evidence a hlášení nežádoucích příhod a nežádoucích účinků

–  Součinnost s orgány veřejné moci

– Zpracování osobních údajů pro ochranu Vašich životně důležitých zájmů (nebo jiné fyzické osoby)

– Z důvodu oprávněných zájmů Společnosti, do kterých patří i marketing a propagace

– Na základě Vašeho souhlasu

 

KOMU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE PŘEDÁVÁME

Vaše osobní údaje jsou v souvislosti se shora uvedenými důvody zpracování předávány třetím osobám pouze v případech, kdy nás k tomu nutí právní předpisy.

Na osobní údaje vedené ve zdravotní dokumentaci v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb se vztahuje povinnost mlčenlivosti (zakotveno zejména v Zákoně o zdravotních službách, vyhlášce č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci a dalších právních předpisů (dále jen „Vyhláška o zdravotnické dokumentaci“), upravujících oblast ochrany osobních údajů). Tyto osobní údaje mohou být předány vám, vámi určeným osobám, popř. zákonným zástupcům nebo v případech, kdy nám to stanoví zákon. Zdravotní dokumentaci vedeme v papírové podobě a dbáme na její bezpečné uložení.

 

DOBA ULOŽENÍ (ZPRACOVÁNÍ) OSOBNÍCHÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po dobu určenou právními předpisy, a to zejména daňovými a účetními předpisy.

Zdravotnickou dokumentaci uchováváme po dobu stanovenou ve Vyhlášce o zdravotnické dokumentaci. Po uplynutí předepsané lhůty na její uchovávání je zdravotnická dokumentace bezpečným způsobem likvidována (skartována), aby nemohlo dojít k jejímu zneužití. Seznam vyřazené zdravotnické dokumentace je veden v souladu s Vyhláškou o zdravotnické dokumentaci a obsahuje základní údaje o pacientovi, jehož zdravotnická dokumentace byla skartována.

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ ANI PROFILOVÁNÍ při zpracování vašich osobních údajů neprovádíme. Neprovádíme pravidelné a systematické monitorování subjektů osobních údajů.

ODKAZY NA JINÉ WEBOVÉ STRÁNKY: V případě, že jsou na webových stránkách Společnosti uvedeny odkazy na webové stránky provozované třetími osobami, jsou webové stránky třetích osob zcela nezávislé a jsou zcela mimo jakoukoli kontrolu Společnosti. Společnost tak žádným způsobem neodpovídá za obsah jakýchkoli webových stránek třetích stran.

 

VAŠE PRÁVA

PRÁVO ODVOLAT SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ: V případě, že zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, máte právo svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů kdykoli odvolat, a to prostřednictvím emailové adresy info@fascia.cz.  Váš souhlas můžete odvolat v celém rozsahu nebo jen částečně ve vztahu k jen některým vašim osobním údajům nebo jen některým účelům zpracování.

PRÁVO NA PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM: Máte právo získat přístup k vašim osobním údajům. Přístup ke zpracovávaným osobním údajům vám poskytneme na požádání prostřednictvím emailové adresy info@fascia.cz tím, že vám vydáme kopii zpracovávaných osobních údajů. Poskytnutí první kopie je bezplatné.

PRÁVO NA OPRAVU A DOPLNĚNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje týkající se vaší osoby. S přihlédnutím k účelům zpracování máte též právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

PRÁVO NA VÝMAZ: Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu vymazali vaše osobní údaje, pokud současně neexistuje žádný právní důvod na základě kterého je zpracováváme.

PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ: Máte právo na to, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, pokud to nebude v rozporu s žádným právním důvodem na základě kterého je zpracováváme

PRÁVO NA PŘENOSITELNOST ÚDAJŮ: Máte právo po nás vyžadovat, abychom předali vaše osobní údaje (které jste nám sami poskytli) jinému správci. To však pouze v případě, že zpracování vašich osobních údajů je založeno na Vašem souhlasu nebo na plnění smlouvy mezi Společností a vaší osobou a současně je naše Společnost zpracovává automatizovaně (tedy nikoliv manuálně).

PRÁVO VZNÉST NÁMITKU: Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů založenému na vašem oprávněném zájmu. V případě uplatnění této námitky nebudeme vaše osobní údaje dále zpracovávat, ledaže bychom prokázali závažné oprávněné důvody pro takové zpracování, které by převažovaly nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo by to bylo nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

PRÁVO PODAT STÍŽNOST U DOZOROVÉHO ORGÁNU: Máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů jako dozorový úřad v oblasti ochrany osobních údajů, pokud máte pochybnosti o zákonném zpracování vašich osobních údajů či nevyhoví-li Společnost vaší žádosti týkající se vašich osobních údajů  Nevyhoví-li Úřad na ochranu osobních údajů Vaší stížnosti, případně se jí vůbec nebude zabývat nebo nebude-li vás informovat do tří měsíců o pokroku v řešení vaší stížnosti, máte proti takovému postupu Úřadu na ochranu osobních údajů právo na soudní ochranu.

PRÁVO NA SOUDNÍ OCHRANU: V případě pochybnosti o zákonném zpracování vašich osobních údajů či v případě zjištění porušení vašich práv v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte právo na účinnou soudní ochranu.

ZPŮSOB UPLATŇOVÁNÍ PRÁV SUBJEKTŮ ÚDAJŮ: Vaše žádosti ve věci jakýchkoliv vašich práv v souvislosti se zpracováním osobních údajů ze strany Společností (dále jen „Žádost(i)“) můžete uplatnit u Společnosti prostřednictvím emailové adresy info@fascia.cz.  Z vaší Žádosti musí být zřejmé, že tuto Žádost podáváte vy a o co Společnost žádáte. Společnost od vás může požadovat bližší konkretizaci Žádosti.

VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ SUBJEKTŮ ÚDAJŮ: Není-li v těchto Zásadách výslovně uvedeno jinak, je vyřizování vašich Žádostí a přijímání jakýchkoliv následných opatření prováděno bezúplatně. Přijetí Žádosti bude bez zbytečného odkladu potvrzeno Společností emailovou poštou či jiným vhodným způsobem.  Zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené Žádosti (zejména opakující se Žádosti) mohou být zpoplatněny přiměřeným poplatkem (s ohledem na administrativní náklady) či odmítnuty.

Žádosti jsou vyřizovány do jednoho měsíce ode dne přijetí Žádosti. Ve výjimečných případech zejména s ohledem na složitost může být tato lhůta prodloužena, a to maximálně o další dva měsíce. O takovém výjimečném prodloužení lhůty k vyřízení Žádosti vás budeme informovat, a to nejpozději ve lhůtě jednoho měsíce ode dne přijetí vaší Žádosti, a to současně s důvody pro takový odklad. V případě odmítnutí vašeho požadavku vás budeme o tomto informovat a rovněž vás budeme informovat o možnosti podat stížnost u dozorového úřadu a žádat o soudní ochranu.

KONTAKTNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI

Pokud budete mít jakékoliv dotazy týkající se problematiky zpracování Vašich osobních údajů a jejich ochrany, nebo budete chtít uplatnit vaše Práva, kontaktujte nás prostřednictvím emailové adresy info@fascia.cz.

 

Datum zveřejnění Zásad: 28. 9. 2022