Návštěvní řád NZZ Fascia Clinic Prague s.r.o. – ordinace ambulantní fyzioterapie

 

Otvírací doba: upravena po dohodě s klienty

Vstup: vstupní dveře z ulice do čekárny otvírá fyzioterapeut

V provozovně platí tyto zákazy: kouřenívnášení a konzumace alkoholu nebo jiných návykových látek, vstup zvířat s výjimkou asistenčních a vodících psů, vnášení nebezpečných předmětů a cenností.

Klienti nesmí bez souhlasu terapeuta manipulovat s technickým zařízením a vybavením. Pokud by při porušení tohoto zákazu došlo k jakékoliv škodě na zařízení a vybavení v majetku NZZ, nese za to klient plnou odpovědnost.

Klienti jsou povinni:

  • dodržovat všechna aktuálně platná hygienická opatření nařízená k ochraně zdraví orgány státní správy a Poskytovatelem (zejm. respektovat opatření vydávaná k ochraně veřejného zdraví v souvislosti s nákazou COVID-19) a nevstupovat do NZZ s projevy infekčních / nakažlivých onemocnění
  • zachovávat hygienické a etické normy pro pobyt v NZZ, kde jsou poskytovány zdravotní služby a služby péče o tělo, též s ohledem na bezpečnost a soukromí dalších osob
  • používat ochranné, zejm. dezinfekční prostředky při vstupu do NZZ

Pracovníci NZZ jsou oprávněni nevpustit klienta, případně neposkytnout mu objednanou službu, pokud klient nebude dodržovat aktuálně platná hygienická opatření nebo bude vykazovat příznaky infekčního / nakažlivého onemocnění.

Návštěvníci mohou být vyzváni k opuštění NZZ kterýmkoliv pracovníkem pokud:  

  1. a) narušují úmyslným jednáním provoz a klid, nevhodně se chovají k ostatním osobám a zaměstnancům, nadměrně obtěžují ostatní osoby hlukem, zápachem
  2. b) poškozují úmyslně majetek NZZ
  3. d) neúměrně znečišťují prostory bez návaznosti na poskytnutí zdravotní služby
  4. e) porušují výše uvedené zákazy 

Pokud návštěvník výzvy neuposlechne, je k vynucení rozhodnutí o opuštění prostor pracovník NZZ oprávněn vyžádat policejní zákrok, pokud jde o narušování veřejného pořádku (agresivní chování pod vlivem alkoholu, drog).

Provozovatel neodpovídá za škody vzniklé na majetku návštěvníků, který vnáší do NZZ. Nezletilí klienti vstupují do NZZ v doprovodu dospělé osoby, která je přítomna při poskytování služeb. Odpovědnost za chování nezletilých v NZZ má jejich dospělý doprovod.

Návštěvní řád nabývá platnosti a účinnosti dnem 1. října 2022.

 

 

 

Za Provozovatele dne 1. října 2022

PhDr. Michal Peroutka, jednatel spol. Fascia Clinic Prague s.r.o.