Pravidla provozu

PRAVIDLA OBJEDNÁNÍ A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Nestátní zdravotnické zařízení Fascia Clinic Prague nabízí svým klientům zdravotnické
služby v oboru fyzioterapie.

Po absolvování vstupního vyšetření vám terapeut navrhne možnosti řešení vašich zdravotních
potíží. Počet terapií vyplývá z vyhodnocení vstupního vyšetření terapeutem, z povahy obtíží, z
vašich objektivních i subjektivních potřeb a je určen na základě dohody. U nás máte možnost
aktivně se zapojit do řešení svých zdravotních problémů MOTIVOVANÝ PACIENT.
Podle terapeutického plánu a vašich časových možností si další termíny návštěv a jejich
časové odstupy dohodnete přímo s terapeutem. V rámci absolvování Vstupního
kineziologického rozboru tedy budete seznámeni s možnostmi řešení vašeho zdravotního
stavu. Vaše objednávka každého termínu terapie ústní, prostřednictvím info@fascia.cz nebo
telefonicky je v souladu s platnými předpisy považována za Objednání služby a je závazná.

V našem NZZ je každý termín terapie předem závazně objednaný. Je povinností klienta se na
něj dostavit. Pokud se klient nemůže z vážných důvodů dostavit, je povinen se nejpozději do
24hod. před konáním terapie omluvit. Pokud tak neučiní, NZZ Fascia Clinic Prague bude
požadovat storno poplatek jako náhradu nákladů a ušlého zisku způsobené nevyužitým časem
terapeuta a neobsazeným prostorem v ordinaci ve výši 100% ceny terapie při jeho další
objednávce. Pokud si klient najednou objedná více terapií a bez omluvy (domluvy
s terapeutem) se na první z nich nedostaví, automaticky rušíme jeho další objednané termíny.
NZZ má právo další objednávky termínů od takového klienta nepřijmout.

Pokud domluvená terapie nemůže proběhnout z důvodu vzniklých na straně NZZ, je naší
povinností vás co nejdříve o této skutečnosti informovat a nabídnout vám jiný nejbližší
náhradní termín.

Délka Vstupního kineziologického rozboru je 90 minut, délka terapie je 60 minut a to včetně
času pro vás na přípravu na vyšetření, zápisu do zdravotní dokumentace a vystavení dokladu o
zaplacení. Čas, po který se vám terapeut intenzivně věnuje, je tedy 80 minut u Vstupního
kineziologického rozboru a 50 minut u běžné terapie.

Platný ceník najdete na našem webu zde a v tištěné podobě v prostorách
čekárny NZZ Fascia Clinic Prague. NZZ Fascia Clinic Prague má právo měnit ceník
poskytovaných služeb. Na případné změny již objednané klienty včas upozorníme.
Více podrobností o vzájemných vztazích mezi námi jako poskytovatelem služeb a vámi jako
klientem najdete v našich Všeobecných obchodních podmínkách.